MENU Zavrieť

Zrážková daň: Za akých okolností je možné vybrať daň zrážkou?

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 7.9.2022
 • 7 minút čítania

Daň vyberanú zrážkou upravuje § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Vyberanie dane zrážkou, respektíve zrážková daň je jedným zo spôsobov výberu dane z príjmov právnických aj fyzických osôb. Takto zdanený príjem sa považuje za daňovo vysporiadaný a nie je už predmetom daňového priznania. Za akých okolností je možné vybrať daň zrážkou? Aké sú sadzby dane? Akým spôsobom sa uhrádza zrážková daň?

Čo je zrážková daň?

Zrážková daň predstavuje jeden zo spôsobov, ako vysporiadať daňovú povinnosť z príjmu. Princíp zrážkovej dane je taký, že osoba, ktorej má byť vyplatený príjem, dostane tento príjem už očistený o zrážkovú daň.

Daňové povinnosti vysporiada osoba, ktorá príjem vypláca, teda platiteľ dane (ďalej už len „platiteľ dane“). Platiteľa dane definuje zákon o dani z príjmov ako fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň.

Platiteľ dane je zároveň aj povinný túto daň odviesť správcovi dane. Osoba, ktorej je takýto príjem vyplácaný (môže ísť o právnickú aj fyzickú osobu) už teda nepodáva za takýto príjem daňové priznanie ani neodvádza daň, nakoľko všetky náležitosti sú splnené formou zrážkovej dane.

Sadzby dane

Zrážková daň môže podliehať trom sadzbám dane v závislosti od typu vyplácaného príjmu. Daň sa teda môže vyberať zrážkou vo výške:

 • 7 % z príjmu,
 • 19 % z príjmu,
 • 35 % z príjmu.

Príjmy podliehajúce 7 % zrážkovej dani

Zrážkovú daň vo výške 7 % odvádza platiteľ dane za daňovníka s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak zdroj týchto príjmov plynie na území Slovenskej republiky a ide o:

 • príjem z dividend (podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva),
 • príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (za určitých okolností),
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 • podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 • ostatné.

Príjmy podliehajúce 19 % zrážkovej dani

Zrážkovú daň vo výške 19 % odvádza platiteľ dane za daňovníka, ak zdroj týchto príjmov plynie na území Slovenskej republiky a ide o:

 • úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov s výnimkou, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond, dôchodkový fond, banka alebo pobočka zahraničnej banky alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
 • výnos z majetku v podielovom fonde, príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov s výnimkou, ak je príjemcom výnosu alebo príjmu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond a dôchodkový fond,
 • peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní okrem výhier oslobodených od dane,
 • peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží s výnimkou cien oslobodených od dane,
 • dávku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa,
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
 • príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,
 • výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (napríklad občianske združenie) a Národnej banke Slovenska,
 • poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem,
 • kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,
 • príjmy za výkup odpadu,
 • ostatné.

Príjmy podliehajúce 35 % zrážkovej dani

Zrážkovú daň vo výške 35 % odvádza platiteľ dane za osobu, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, a to zo všetkých vyššie uvedených príjmov. Daňovníkom nespolupracujúceho štátu je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Úhrada dane a oznámenie daňovému úradu

Zrážková daň je splatná najneskôr do 15. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná úhrada príjmu. Príjem daňovníkovi platiteľ dane uhrádza v sume, ktorá je už očistená od zrážkovej dane.

V tomto istom termíne, v ktorom je platiteľ dane povinný odviesť zrážkovú daň, je zároveň aj povinný podať na daňový úrad formou štruktúrovaného tlačiva na konte Finančnej správy „Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“.

Pri určitých typoch príjmov sa daňovník môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou, ale že si daňovník vysporiada tento príjem v daňovom priznaní za príslušný rok. Tento postup môže byť pre daňovníka výhodnejší, nakoľko v daňovom priznaní si môže uplatniť prislúchajúce výdavky. V prípade vysporiadania zrážkovou daňou to vo väčšine prípadov nie je možné.

Príklad 1: Spoločnosť XY s.r.o. má uzatvorenú zmluvu na autorskú činnosť s pánom Smolenickým. Pán Smolenický napíše pre spoločnosť XY s.r.o. texty na webovú stránku spoločnosti. Pánovi Smolenickému za vytvorenie týchto textov prislúcha odmena vo výške 250 eur, ktoré mu spoločnosť vyplatí dňa 5. 8. 2022. Akým spôsobom sa spoločnosť XY s.r.o. musí vysporiadať so zrážkovou daňou? Pán Smolenický nepodpísal dohodu o nezrážaní dane.

Spoločnosť XY s.r.o. uhradí pánovi Smolenickému honorár za vytvorenie textov v sume 202,50 eur dňa 5. 8. 2022 (250 - 19% z 250). Zrážkovú daň vo výške 47,5 eur spoločnosť XY s.r.o. odvedie do 15. 9. 2022 na daňový úrad. V lehote do 15. 9. 2022 spoločnosť XY s.r.o. elektronicky cez štruktúrované tlačivo oznámi daňovému úradu, že v mesiaci 08/2022 zrazila a odviedla zrážkovú daň z takéhoto typu príjmu.

Príklad 2: Pán Smolenický je jediný spoločník v spoločnosti XY s.r.o. Pán Smolenický si chce v mesiaci 08/2022 vyplatiť zisk spoločnosti dosiahnutý za rok 2021 vo výške 10 000 eur na základe rozhodnutia jediného spoločníka. Aké povinnosti má spoločnosť XY s.r.o. v súvislosti so zrážkovou daňou?

Pán Smolenický si v mesiaci 08/2022 odvedie z firemného účtu spoločnosti XY s.r.o. na svoj súkromný účet dividendu vo výške 9 300 eur (10 000 - 7 % z 10 000). Spoločnosť XY s.r.o. v lehote do 15. 9. 2022 elektronicky cez štruktúrované tlačivo oznámi daňovému úradu, že v mesiaci 08/2022 zrazila a odviedla zrážkovú daň z titulu vyplatenia dividend a v tejto istej lehote odvedie na daňový úrad zrážkovú daň v sume 700 eur.

Fyzické osoby sa často stretávajú so zrážkovou daňou pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. V prípade, že vznikne fyzickej osobe preplatok na zdravotnom poistení, zdravotná poisťovňa tento preplatok vracia ponížený o zrážkovú daň.

Podobné
články